Veiklos ataskaita už 2007 m. lapkričio 7d. – 2008 m. lapkričio 5 d. laikotarpį

LIETUVOS ŽEMĖS ŪKIO UNIVERSITETO STUDENTŲ ATSTOVYBĖS VEIKLOS ATASKAITA

Už 2007 m. lapkričio 7d. – 2008 m. lapkričio 5 d. laikotarpį

LŽŪU SA ATSTOVAI KOMISIJOSE, KOMITETUOSE, DARBO GRUPĖSE

 • LŽŪU Senatas
 • LŽŪU Taryba
 • LŽŪU Rektoratas
 • LŽŪU Studijų komisija
 • LŽŪU darbo grupė sveiko universiteto koncepcijai sukurti
 • LŽŪU narkomanijos ir kitų žalingų įpročių prevencijos komisija
 • LŽŪU apeliacijų komisija
 • LŽŪU institucinio vertinimo savianalizės grupė
 • LSS Taryba
 • LSS Akademinių/socialinių reikalų komitetas
 • LSS Ryšių su visuomene komitetas
 • LSS Tarptautinių ryšių komitetas
 • LSS LSP administravimo komitetas

2007 m. lapkričio 7d. – 2008 m. lapkričio 5 d. laikotarpiu LŽŪU Studentų atstovybė dirbo šiose darbo grupėse:

 • Akademinių/socialinių reikalų grupė
 • Ryšių su visuomene grupė
 • LSP grupė
 • Tarptautinių reikalų grupė
 • Renginių organizavimo grupė
 • Projektų rengimo ir vykdymo grupė

2007 m. lapkričio 7d. – 2008 m. lapkričio 5 d. laikotarpiui iškelti tikslai ir darbai:

 • Surengti naujų narių priėmimą, norint įgyvendinti SA tęstinumą
 • Laikraštuko „Tai va“ leidimas
 • Naujų įstatų įregistravimas ir SA dokumentų sutvarkymas
 • SA rinkimų reglamento parengimas
 •  Naujų projektų rengimas ir vykdymas
 • SA skolos LSS ir NSA anuliavimas
 • Dalyvavimas mokymuose ir seminaruose
 • Glaudesnio ryšio užmezgimas su Universiteto studentais, bei kolegomis iš kitų SA
 • Informacijos sklaidos tobulinimas ir SA internetinio puslapio sukūrimas

2007 m. lapkričio 7d. – 2008 m. lapkričio 8 d. laikotarpio Studentų atstovybės veikla visose darbo grupėse kartu

Naujų narių priėmimas:

Naujų narių priėmimas į SA buvo vykdomas dviem etapais: pirmojo metu susirinkusiems studentams – kandidatams buvo pristatyta kokia veikla užsiima SA, kokiu principu dirbama, paprašyta užpildyti anketas. Anketos šiam priėmimui buvo atnaujintos, įtraukta daugiau klausimų, leidžiančių išsiaiškinti studento galimybes ir motyvaciją; antrojo etapo metu su kandidatais buvo bendraujama akis į akį, užduodant klausimus, kurių pagalba buvo galima išsiaiškinti studento asmenybės savybes.

SA informacijos talpinimas LŽŪU internetiniame puslapyje:

Buvo atnaujinta pagrindinė informacija, reikalinga informuoti studentus apie SA veiklą, LSP administravimo sistemą, darbo laiką, SA atsakingų žmonių kontaktus. Talpinimas šioje skiltyje nebuvo veiksmingas, nes dėl dažnų techninių kliūčių, informacijos tiesiog buvo neįmanoma atnaujinti ar pakeisti.

Dokumentų tvarkymas:

Buvo paruošti visi reikalingi dokumentai įstatų įregistravimui Juridinių asmenų registre ir gegužės mėnesį pateikti notarui ir registrų centrui. Įregistravus naujuosius įstatus, kurie buvo patvirtinti SA Konferencijoje, buvo įregistruotas ir prezidentas, po daugelio metų. Šiai Konferencijai buvo parengtas SA rinkimų reglamento projektas, kurio dėka bus lengviau vykdyti rinkimus.

Organizuoti renginiai ir dalyvavimas:

2007 m. lapkričio mėn. viduryje kartu su visomis Kauno SA buvo organizuota Tarptautinė studentų diena, kurios metu vakare studentai galėjo linksmintis keliose skirtinose Kauno vietose, dienos metu buvo vykdoma daugelis linksmybių ir akcijų. 2008 m. vasario mėn. SA atstovai dalyvavokonferencijoje „Žemės ūkio ir kaimo plėtros specialistai darbo rinkoje“, kurios metu buvo pateikti apklausų rezultatai, pasisakė kviestiniai svečiai. Šv. Valentino dienos proga buvo organizuota viktorina, kurios metu varžėsi visų fakultetų studentų tarybos, jos metu tarybos turėjo proga pabūti kartu, pabendrauti, turiningai ir linksmai praleisti laiką. Vasario – kovo mėn. SA komanda dalyvavo Kauno miesto studentų lygoje, kurioje neblogai pasirodė. Kovo mėn. SA dalyvavo LNK organizuotoje Gerumo dienoje, kurios metu Vilniuje vykusiame koncerte buvo viešai pristatyti. Po pertraukos buvo atgaivintos studentų tarpe populiarios automobilių slalomo varžybos, kurios įgijo dar didesnį populiarumą ir mąstą, ir mėgėjų ir sportininkų tarpe. Per šiuos metus suorganizuotos keturios Kraujo donorystės akcijos, kurių metu donorų skaičius nedaug skiriasi, dažniausiai būna apie 30 donorų. Kartu su Hansa banku buvo organizuota Zoom diena, kurios metu studentai buvo informuojami apie jaunimo programos galimybes. Kaip ir kiekvienais metais gegužės mėnesį buvo organizuojamas SA gimtadienis, šiais metais jis buvo jau 11-tas, o ta proga buvo organizuotas netradicinis renginys – Gegužinė, kurios metu buvo atgaivinta senai išblėsusi tradicija. SA kartu su studentų teatru Jovaras dalyvavo Neries regatoje, iš kurios parsivežė prizinę vietą.2008 rugsėjį nauji mokslo metai buvo paminėti triukšmingu renginiu, kuris į III rūmų akvariumą sukvietė beveik pusantro tūkstančio studentų.

Prieš paskutinį vasaros savaitgalį SA atstovai dalyvavo Kauno jaunimo organizacijų sąjungos „Apskritasis stalas“ organizuotoje Vasaros akademijoje, kurios metu buvo užmegztos pažintys su kitomis jaunimo organizacijomis, buvo diskutuota apie problemas su kuriomis susiduria jaunimo organizacijos ir kokie tokių problemų galimi sprendimo būdai.

Studijų kokybės diskusija:

Prieš viešą diskusiją buvo organizuotas susitikimas su fakultetų studentų tarybomis, kurio dėka buvo identifikuotos problemos, su kuriomis susiduria atskirų fakultetų studentai. Šio susitikimo rezultatai buvo pristatyti viešoje studijų kokybės diskusijoje, kurios metu taip pat karjeros centras ir studijų kokybės vadybininkas pristatė studentų ir dėstytojų apklausos rezultatus. Rezultatai atspindėjo pagrindines vyraujančias problemas, ir pastūmėjo Rektorių priimti sprendimą nutraukti darbo sutartis su dėstytojais, kuriems sueina 71 metai.

Projektinė veikla:

Siekiant efektyvumo atstovaujant studentus, buvo atgaivinta projektinė veiklė ir teiktos paraiškos projektams finansuoti iš Lietuvos studentų atstovybių paramos fondo. 2008 m. kovo mėn. 14 d. LSS Valdybos posėdyje vadovaujantis ekspertų išvadomis apsvarstyta ir nuspręsta suteikti finansavimą šioms SA paraiškoms paramai gauti:

 • Konferencijų ciklas „SA – kas tai?“ – projektas, apimantis daugiausiai pirmo kurso studentų supažindinimą su SA istorija, veikla, veiklos tikslais ir uždaviniais, bei pačių studentųaktyvumo skatinimą. Šio projekto įgyvendinimui buvo skirta 2500 Lt.
 • Seminaras – mokymai „Efektyvumo didinimas atstovaujant studentus“, skirtas SA ir fakultetinių tarybų nariams. Seminaro metu bus aptariamos studentų atstovavimo vertybės, pagrindiniai veikimo principai, veiklos sritys. Didelis dėmesys bus skiriamas organizacijos narių kompetencijų ugdymui, studentų atstovavimo įgūdžių tobulinimui. Šio projekto įgyvendinimui LSS skyrė 2650 Lt.
 • Biuro įrangos atnaujinimas LŽŪU SA. Šiuo projektu siekiama sudaryti tinkamas darbo sąlygas, atnaujinti ir įsigyti reikalingų priemonių. LSS nupirks kompiuterį ir daugiafunkcinį aparatą, kurių pagalba bus gerinama darbo kokybė, taip pat skirta 200 Lt kanceliarinėms ir ūkinės paskirties prekėms įsigyti. Nauja įranga leis efektyviau dirbti. Įrenginiai padės atlikti darbus greičiau, naujoji įranga tarsi paskatinimas siekti geresnių darbo rezultatų, patikimesnio studentų atstovavimo, kurį iš dalies suteikia aprūpinimas reikalinga patikima įranga.
 • 2008 m. gegužės 15d. LSS buvo pateikta paraiška dėl projekto“LŽŪU SA internetinis puslapis” finansavimo. Šio projekto tikslas sukurti naują LŽŪU SA interneto svetainę, kurios pagalba LŽŪU SA galės plėsti savo galimybes. Šiuo metu nesame informuoti apie šioprojekto finansavimą.

Projektų pagalba tikimasi pritraukti daugiau motyvuotų narių, pasiekti naujų bendrų SA ir Tarybų projektų įgyvendinimo, atsižvelgiant į studentams iškylančias svarbias problemas. Siekti palankesnio požiūrio į SA.

LSS ataskaitinė konferencija:

SA delegavo 6 narius, kurie turėjo teisė balsuoti. Konferencijos metu buvo pristatyta LSS veiklos ataskaita, nuspręsta, kur bus organizuojama sekanti konferencija, ir tikraisiais nariai patvirtinta Kolpingo kolegijos studentų atstovybė.

Socialinė/akademinė veikla:

2008 m. balandžio  mėn. dalyvauta LSS posėdyje, vykusiame KTU, dėl mokslo ir studijų įstatymo projekto pataisų. Šio posėdžio metu buvo išrinkti LSS socialinių/ akademinių reikalų komiteto pirmininkas bei pirmininko pavaduotoja, kuria išrinkta mūsų SA narė Živilė Vyštartaitė.

2008 m. balandžio mėn.  dalyvauta LSS socialinių/akademinių reikalų komiteto atstovų susirinkime dėl Gyvybės prenalinėje fazėje apsaugos įstatymo projekto bei šeimos sudarymo  įstatymų pataisų. (Susirinkimas vyko MRU). Buvo nuspręsta, kad šie klausimai yra svarbūs bei aktualūs studentams, tad buvo aktyviai diskutuota, visi nariai išsakė savo nuomones šiais svarbiais klausimais ir priimtos išvados, kad būtina vykdyti visų Lietuvos studentų internetinę apklausą, siekiant išsiaiškinti jaunimo nuomonę ir pasiūlyti tinkamas pataisas šių įstatymų priėmimui.

2008 m. gegužės mėn. startavo  studentų nuomonių apklausa dėl abortų uždraudimo bei šeimos planavimo klausimų, prisidėjome prie jos sudarymo bei vykdymo.

Atstovavome LŽŪU Lietuvos Respublikos seime, prie apskrito stalo susitikę su seimo nariais  diskutavome dėl  švietimo ir mokslo įstatymo priėmimo, aptarėme ir kitus aktualius klausimus susijusius su studijomis, kurie aktualūs visiems Lietuvos universitetams. Pasak švietimo ministro A. Monkevičiaus studentai turi būti girdimi. Kalbant apie švietimo ir mokslo reformą buvo  nuspręsta panaudoti  abi pristatytas  įstatymo pataisas, išrinkus geriausius jų punktus, rengiant naują įstatymą.

Pradėta vykdyti visų LŽŪU studentų gyvenančių bendrabučiuose apklausa, kurios tikslas sužinoti kaip pasikeitė arba nepasikeitė gyvenimo sąlygos, su kokiomis problemomis susiduriama. Apdorojus duomenis planuojama organizuoti viešą rezultatų pristatymą studentams ir Universiteto administracijai.

Dalyvauta seminare apie krūties vėžį KMU klinikose, su organizatoriais pasikeista kontaktais ir planuojama tokį seminarą organizuoti ir LŽŪU.

Laikraštuko „Tai va“ leidimas:

Buvo planuota, kad studentus laikraštukas pasieks šiek tiek dažniau, tačiau buvo išleistas tik vienas numeris. Taip atsitiko dėl finansų trūkumo ir už ryšius su visuomene atsakingo žmogaus staigaus pasikeitimo.

 

„Studento dienoraščiai“:

Šiais mokslo metais studentus pasiekė, jau tapę tradicija, studentų dienoraščiai. Juose talpinama informacija apie SA ir LŽŪU buvo atnaujinta, papildyta, ir LSS prašymu buvo patalpinta informacija apie nacionalinę studentų organizaciją, kuri tikimės bus naudinga plečiant akiratį.

 

Bandomasis seminaras apie SA:

Kaip ir praėjusiais metais, spalį buvo organizuojamas trumpas seminaras apie SA Agronomijos fakulteto pirmo kurso studentams, šis fakultetas buvo pasirinktas dėl to, kad buvo prašyta fakulteto prodekano pateikti informaciją studentams apie galimybę tapti SA nariu. Šis seminaras puiki įžanga laimėto projekto vykdymui, kai tik bus pasirašytos sutartys.

 

LSP administravimas:

Studentų priėmimo metu studentai buvo informuojami, ką ir kaip reikia daryti norint gauti LSP, šiuo metu LSP koordinatorė jau turi prisijungimus prie LSP sistemos, kurių dėka galima greičiau ir patogiau spręsti studentams iškilusias problemas.

 

Tarptautinių ryšių grupė dirbo šiomis kryptimis:

 • Tarptautinių ryšių grupė priiminėjo užsieniečius, padėjo jiems susirasti gyvenamąjį bustą, supažindino su universiteto veikla, padėjo spręsti socialines problemas ir integruotis į universiteto studentų bendruomenės gyvenimą.
 • Tarptautinių ryšių grupė 2008  m. pavasarį dalyvavo LSS mokymuose, kurie buvo skirti supažindinimui su tarptautine veikla, Bolonijos proceso eiga.
 • 2008m rudeni buvo dalyvaujama švietimo mainų ir paramos fondo organizuojamuose mokymuose, kur universitetų atstovybių tarptautinių ryšių koordinatoriai bei menturiai dalinosi patirtimi, analizavo iškylančias problemas. Taip pat sudalyvauta dar vienuose LSS surengtuose mokymuose, kurių metu nagrinėtos tarptautinės studentų mainų programos, jų vykdymo problemos ir aktualijos.

 

Ryšių su visuomene grupė:

Vykdyta informacijos sklaida apie studentams aktualius renginius, akcijas. Buvo ruošiama informacija „Studento dienoraščiams“ ir informacinėms knygutėms, skirtoms pirmo kurso studentams. Vykdytas SA organizuojamų renginių viešinimas, rengiant automobilių paradą, „garsius“ apsilankymus studentų bendrabučiuose su megafonu. Buvo vykdomas skrajukų ir informacinių plakatų platinimas gimdos kaklelio vėžio bei lytiškai plintančių ligų temomis.

Buvo organizuotos dvi išvykos į mokyklas su tikslu skleisti informaciją apie galimybę studijuoti LŽŪU. Kartu su LŽŪU atstovais apsilankyta Kauno Petrašiūnų vidurinėje mokykloje, bei Klaipėdos rajono Priekulės Ievos Simonaitytės vidurinėje mokykloje.