Veiklos ataskaita už 2006 m. lapkričio 7 d. – 2007 m. lapkričio 7 d. laikotarpį

LIETUVOS ŽEMĖS ŪKIO UNIVERSITETO STUDENTŲ ATSTOVYBĖS VEIKLOS ATASKAITA

Už 2006 m. lapkričio 7d. – 2007 m. lapkričio 7 d. laikotarpį

LŽŪU SA ATSTOVAI KOMISIJOSE, KOMITETUOSE, DARBO GRUPĖSE

 • LŽŪU Senatas
 • LŽŪU Taryba
 • LŽŪU Rektoratas
 • LŽŪU Bendrabučių taryba
 • LŽŪU Studijų komisija
 • LSS Taryba
 • LSS Akademinių/socialinių reikalų komitetas
 • LSS Ryšių su visuomene komitetas
 • LSS Tarptautinių ryšių komitetas
 • LSS LSP administravimo komitetas

2006 m. lapkričio 7d. – 2007 m. lapkričio 7 d. laikotarpiu LŽŪU Studentų atstovybė dirbo šiose darbo grupėse:

 • Akademinių/socialinių reikalų grupė
 • Ryšių su visuomene grupė
 • LSP grupė
 • Tarptautinių reikalų grupė
 • Renginių organizavimo grupė

2006 m. lapkričio 7d. – 2007 m. lapkričio 7 d. laikotarpiui iškelti tikslai ir darbai:

 • Surengti naujų narių priėmimą ir sudaryti naują darniai dirbančią komandą
 • Laikraštuko „Tai va“ atgaivinimas ir regulerus leidimas
 • Naujų įstatų parengimas ir SA dokumentų sutvarkymas
 • Projektų rengimas ir vykdymas
 • SA skolos LSS ir NVO anuliavimas
 • Seminarų ir apmokymų rengimas naujiems SA nariams
 • Glaudesnio ryšio užmezgimas su Universiteto studentais
 • Informacijos sklaidos tobulinimas ir SA internetinio puslapio sukūrimas

2006 m. lapkričio 7d. – 2007 m. lapkričio 7 d. laikotarpio Studentų atstovybės veikla visose darbo grupėse kartu

Naujų narių priėmimas:

Priėmimas buvo vykdomas keliais etapais, per pirmą priėmimą naujų narių užsiregistravo labai mažai todėl po savaitės buvo organizuotas papildomas. Jis buvo sėkmingesnis ir buvo pradėta dirbti su naujais žmonėmis. Po keletos mėnesių buvo organizuotas seminaras tema „Kas tai yra SA, darbas komandoje ir projektų rašymas“. Seminarą vedė LSS žmogiškųjų išteklių koordinatorė Sandra Bernotaitė ir LSS Prezidentas Jonas Okunis. Seminare dalyvavo 20 SA narių.

 

Susitikimas su Universiteto administracija dėl studijų kokybės ir gyvenimo salygų bendrabučiuose:

2007 metų vasario viduryje organizuoto susitikimo metu buvo aptartos esamos gyvenimo sąlygos LŽŪU bendrabučiuose. Buvo iškeltos  ir aptartos tokios problemos: bendrabučio nuomos kaina ir kur nukeliauja nuomos mokestis; II bendrabučio remonto darbai, buvo bandyta išsiaiškinti kodėl remontas vyko taip ilgai; bandyta išspręsti problemą dėl nesamo staliaus; išsiaiškinta kokie mokeščiai sudaro pilną mokestį už bendrabutį; buvo aptarta bendrabučių darbuotojų darbo kokybė ir etika, kaip laikomasi gyventojų privatumo ir pagarbos. To pačio susitikimo metu buvo iškeltos ir aptartos studijų kokybės problemos: diskutuota dėl netikslaus vertinimo, egzaminų perlaikymų, dėstytojų darbo egzaminų metu, dėl užduočių pateikimo egzaminui, priklausančio pertraukų laiko nesilaikymo, taip pat buvo diskutuota ar reikalingas toks studijų dalykas kaip kūno kultūra ir įvadas į studijas, nuspręsta, kas šie dalykai reikalingi.

 

SA informacijos talpinimas naujame LŽŪU internetiniame puslapyje:

Buvo patalpinta pagrindinė informacija, reikalinga informuoti studentus apie SA veiklą, LSP administravimo sistemą, darbo laiką.

 

Dalyvavimas susitikimuose:

2007 metų pradžioje buvo dalyvauta susitikime su Kauno pilicijos atstovais, kur buvo aptartas studentų saugumas Kauno mieste ir Akademijos miestelyje, kur buvo aptartas ir reikalingas didesnis pereigūmų dėmesys Akademijos miesteliui tamsiuoju paros metu ir studentų apsauga Naktinių klubų prieigose. Vasaros metu buvo suorganizuotas susitikimas su Kauno meru, kur buvo aptartas visuomeninio transporto važiuojančio į Akademijos miestelį grafiko taisymas. Su Rektoriumi dalyvaujant Rektorių konferencijoje buvo aktyviai diskutuota dėl aukštojo mokslo reformos.

 

Organizuoti renginiai ir dalyvavimas:

Kartu su Karjeros centru ir Universiteto administracija buvo organizuota pirma bendra LŽŪU Karjeros diena 2007, kurios metu studentai galėjo susipažinti su darbo vietas siūlančiomis įmonėmis, o vakare turėjo galimybę visi pasilinskminti naktiniame klube. Kartu su Aplinkos institutu buvo organizuojama Tarptautinė Žemės diena, kurios metu svečai iš užsienio dalyvavo viktorinoje, turėjo galimybę susipažinti ir pabendrauti su LŽŪU studentais. SA nariai aktyviai dalyvavo pristatant Universitetą Studijų mugėseir kasmetinėse parodose Universitete. Per šį veiklos laikotarpį SA suorganizavo keturias Kraujo donorystės akcijas, kuriose pakankamai aktyviai dalyvauja ne tik studentai, bet ir Universiteto darbuotojai. Kiekvienoje akcijoje kraują duoda apie 30 donorų. Vasaros metu SA dalyvavo LSS Asamblėjoje, kur kartu su VDU SA renge prisistatymą, dalyvavo seminaruose ir simuliacijose. 2007 m. kovo viduryje SA, kaip ir daugelis kitų aukštųjų mokyklų SA, dalyvavo pirmą kartą Kaune organizuojamoje šv. Patriko dienoje, kur buvo rengtas paradas Laisvės alėja. Gegužės mėnesį buvo organizuojamas 10-asis LŽŪU SA gimtadienis, kurio metu studentai galėjo grožėtis nuotraukų galerija, kuriose užfiksuotas SA gyvenimas, buvo organizuotas automobilių paradas Kauno gatvėmis, vakare renginys Naktiniame klube, kur svečiai buvo vaišinami šventiniu tortu. Rugsėjo mėnesį kartu su LKKA SA buvo organizuotas mokslo metų atidarymo renginys, kuris turėjo itin didelį pasisekimą. Spalio mėnesio pradžioje SA prisidėjo organizuojant Kauno aukštųjų mokyklų studentų automobilių slalomo varžybas, renginys buvo sėkmingas, todėl nuspręsta ir toliau bendradarbiauti su  Automobilių sporto federacija. Šiuo metu kartu su visomis Kauno aukstųjų mokyklų SA yra organizuojamas pirmasis toks masinis renginys: Tarptautinė studento diena (lapkričio 16 d.), kurio organizavimui pirmą kartą susitelkė visos Kauno SA, kad įrodyti, jog Kaune yra studentų.

 

Studijų kokybės diskusija:

Ši diskusija buvo organizuojama keliais etapais, kol buvo surengta galutinė bendra diskusija, kurioje atvirai buvo pasisakyta apie dėstytojų kompetenciją, darbo kultūrą ir kokybę, naujų mokymo metodų pritaikymą ir kaip tai yra reikalinga studentams. Kokiais būdais galima spręsti problemas pasiūlymus peteikė SA remdamasi atskira studentų diskusija.

 

Projektų rengimas:

SA gegužės mėnesį LSS pateikė pirmuosius savo du projektus. Pirmasis projektas buvo skirtas SA biuro įrangos atnaujinimui, tai yra daugiafunkcinio aparato, fotoaparato ir kitų daiktų reikalingų patogiams darbui SA. Kitas projektas buvo skirtas organizuosi Universiteto studentams konferencijų ciklą apie SA, kurio metu bus supažindinti su SA veikla, į projekto apimtį įeina ir SA atributikos įsigijimas, kuri taip pat bus naudojama vykdant projektą. Abu projektai yra pasiekę LSS ir „laukia“ eilės juos įvertinant.

 

LSS Prezidento rinkimai:

SA gavo 6 mandatus, visi nariai gavę balsavimo teisę išsakė savo nuomonę rinkimuose. Buvo pasirašytas bendras raštas kartu su visomis Kauno SA, dėl Jono Okunio palaikymo LSS Prezidento rinkimuose.

 

Aukštojo mokslo reforma:

Akademinių/socialinių reikalų grupės nariai aktyviai dalyvavo LSS Akademinių/socialinių reikalų komiteto veikloje kuriant poziciją dėl Aukstojo mokslo reformos. Šiuo metu SA taip pat organizuoja peticijos pasirašymą dėl mokslo ir studijų sistemos pertvarkos.

 

Laikraštuko „Tai va“ leidimas:

Pirmasis laikraštukas studentus pasiekė gegužės mėnesį, jis buvo skirtas paminėti SA 10-aji gimtadienį. Laikraštuke trumpai buvo supažindinta su SA veikla ir kitais gandais. Lapkričio mėnesio viduryje pasirodys antrasis numeriukas, kuriame studentai turės galimybę paskaityti tikrai įdomių straipsnių. Planuojama per vienerius mokslo metus išleisti tris ar keturis numerius.

 

„Studento dienoraščiai“:

Šiais metais studentus pasiekęs nemokamas leidinys jau turejo informaciją apie LŽŪU ir LŽŪU SA, leidiniai jau yra pasiekę SA ir yra platinami. Tai buvo ir yra puiki priemonė pritraukti studentus, šiais metais leidinys dalinamas seniūnams, siekient pritraukti juos, kad užsiregistruotų ir paliktų savo kontaktus. Turint kontaktus bus paprasčiau informuoti studentus.

 

Bandomasis seminaras apie SA:

Spalio mėnesį AF pirmo kurso studentams buvo pravestas trumpas SA pristatymas, tai buvo bandomasis seminaras ruošiantis vykdyti ankščiau paminėtą. Pristatymo metu trumpai buvo apžvelgtos SA veiklos, tikslai ir misijos, buvo tikėtasi pritraukti naujų narių.

 

LSP administravimas:

Per studentų priėmimą buvo vykdomas apmokymas, kaip naudotis naująja LSP sistema. Prasidėjus mokslo metams studentai yra nuolatos konsultuojami ir informuoji apie pasikeitimus ir nesklandumus naujoje sistemoje. Kartu su Nacionaliniu LSP administratoriumi buvo aplankyti keli didieji Hansa banko skyriai, buvo aiškinamasi su kokiomis problemomis susiduria studentai ir banko darbuotojai.

 

Tarptautinių ryšių grupė dirbo šiomis kryptimis:

 • Stiprino bendradarbiavimą su LŽŪU Tarptautiniu skyriumi, LSS, ESIB, LIJOT ir kitomis organizacijomis dirbančiomis tarptautiniu mąstu;
 • Prisidėjo prie ESIB tarptautinės konferencijos organizavimo;
 • Atstovavo LŽŪU SA: ESN Kaunas, ESN Lietuva organizacijose;
 • Padėjo užsienio studentams integruotis į universiteto akademinį, bei socialinį gyvenimą, sprendė su apgyvendinimu bei studijomis iškilusias problemas;
 • Suteikė informaciją mainų programų klausimais norintiems jose dalyvauti.

 

Ryšių su visuomene grupė:

Dalyvauta LSS Ryšių su visuomene komiteto veikloje. Buvo renkama informacija „Studento dienoraščiams“, informacija patalpinimui internetiniame puslapyje. Ruošiami ir platinami informaciniai plakatai apie renginius ir kitas naujienas.